Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website en/of digitale nieuwsbrieven gelden de volgende voorwaarden. Door de webpagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

De op deze website en/of digitale nieuwsbrieven weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan niet worden aangemerkt als een aanbod, noch als advies en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en/of het opstellen van haar digitale nieuwsbrieven en maakt daarbij gebruik van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Het Nationaal Energiebespaarfonds garandeert niet dat de website en/of digitale nieuwsbrieven altijd foutloos of ononderbroken functioneren dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. De inhoud en functionele werking van de website en/of digitale nieuwsbrief kunnen zonder nadere aankondiging door het Nationaal Energiebespaarfonds worden gewijzigd zonder dat het Nationaal Energiebespaarfonds hiertoe verplicht kan worden. Het Nationaal Energiebespaarfonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van de website en/of digitale nieuwsbrieven, uit onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website en/of digitale nieuwsbrieven verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Op de website en/of in digitale nieuwsbrieven kan, onder meer via zogenaamde links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door het Nationaal Energiebespaarfonds niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Het Nationaal Energiebespaarfonds wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en/of digitale nieuwsbrieven en op de lay-out en vormgeving van deze website en/of digitale nieuwsbrieven rusten bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Met uitzondering van inhoudelijke informatie over energiebesparende maatregelen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, hiervoor liggen de eigendomsrechten bij Milieu Centraal en gelden de volgende copyrightregels.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Het Nationaal Energiebespaarfonds is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren. Daar waar het Nationaal Energiebespaarfonds deze toestemming verleent, is dit altijd onder de voorwaarde dat degene die deze inhoud overneemt, vermenigvuldigt of publiceert de belangen van het Nationaal Energiebespaarfonds en de klanten niet schaadt, dit ter beoordeling van het Nationaal Energiebespaarfonds en voorts onder de voorwaarde dat door deze direct wordt voldaan aan een eerste verzoek van het Nationaal Energiebespaarfonds om de handeling waarvoor toestemming is gegeven ongedaan te maken.
Het Nationaal Energiebespaarfonds geeft in beginsel toestemming om links naar haar internetsites aan te bieden, onder de voorwaarde dat de aanbieder de belangen van het Nationaal Energiebespaarfonds en de klanten niet schaadt, dit ter beoordeling van het Nationaal Energiebespaarfonds. Een aanbieder van een link zal direct voldoen aan een eerste verzoek van het Nationaal Energiebespaarfonds om deze link te verwijderen.

Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.

De Energiebespaarlening wordt mede mogelijk gemaakt door